Skip to main content

Personvern og sikkerhet

Personvernerklæring

Effektiv 10.02.2021

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan AbbVie AS, Postboks 565, 1327 Lysaker, Norge (heretter «AbbVie», «vi», «vår», eller «oss») kan innhente og behandle dine personopplysninger. De aktuelle personopplysningene innhentes og behandles når du enten online eller offline benytter deg av AbbVies tjenester, produkter, kommunikasjonskanaler eller digitale plattformer (herunder nettsider og applikasjoner for mobil), når disse viser til denne personvernerklæringen, og AbbVie kan motta og råde over personopplysninger fra en tredjepart (omtales i fellesskap som «AbbVie Relasjoner») 

 

Hvilke personopplysninger vi kan innhente

Denne delen avpersonvernerklæringen beskriver hvilke generelle kategorier av personopplysninger vi kan innhente til de formål som er beskrevet i de påfølgende delene av personvernerklæringen. Du kan finne ytterligere informasjon om de kategorier av personopplysninger vi innhenter ved online interaksjonansettelsesprosesserinteraksjon med helsepersonell, og pasient– og kundeprogrammer ved å trykke på de aktuelle lenkene.

Personopplysninger vi innhenter fra deg eller fra annen kilde

AbbVie kan innhente personopplysninger direkte fra deg, for eksempel som ledd i en registrering eller som respons på et spørreskjema. AbbVie kan også innhente personopplysninger på annen måte, som fra allment tilgjengelige kilder (for eksempel nettsider eller offentlig tilgjengelige databaser), leverandører av tredjepartsdata,leverandører av helsetjenester, forsikringsselskaper som tilbyr helseforsikring, tredjepartssamarbeidspartnere –forretningspartnere. Vi kan også sette sammen personopplysninger fra flere online og offline kilder. Kategoriene av personopplysninger vi kan innhente inkluderer:

 • Direkte identifiserende informasjon og kontaktinformasjon, herunder navn, adresse, telefonnummer, eller e-postadresse
 • Registreringsopplysninger, som brukernavn og passord
 • Relasjonsdata, herunder informasjon om produkter, behandlinger og helseforhold som er av interesse for deg 
 • Transaksjonsdata, herunder kjøp og forespørsler
 • Regnskapsopplysninger, som kredittkortnummerInntekt og demografisk informasjon, som søknader omfinansiell støtte til et av våre produkter
 • Helserelaterte opplysninger, som informasjon om helsetilstand, sikkerhet og helseinformasjon knyttet til noen av våre produkter, eller forsikring og demografisk informasjon
 • Betalingsrelatert informasjon, dersom du er yter tjenester til AbbVie 

Hvordan personopplysningene kan tas i bruk

Vi kan bruke dine personopplysninger for forretningsmessige og kommersielle formål knyttet til dine AbbVie Relasjoner, for å kommunisere med deg, for å forbedre AbbVie Relasjoner, produkter og tjenester, og for øvrige interne forretningsformål. Du kan finne ytterligere informasjon om de ulike typene personopplysninger som vi kan innhente ved online interaksjonansettelsesprosesserinteraksjon med helsepersonell, og pasient– og kundeprogrammer ved å trykke på de aktuelle lenkene.

Administrering av programmer, tjenester, og annen interaksjon med deg

Vi kan bruke dine personopplysninger for daglige forretningsformål, som betalingsformidling og regnskap, oppfølgning av kontrakter, administrere nettsidene våre, oppfyllelse av forpliktelser, eierstyring
og selskapsledelse, og å overholde rapporteringsplikt. Vi kan også bruke dine personopplysninger til å levere de programmer og tjenester som du har etterspurt, eller til å administrere AbbVies tjenester. AbbVies tjenester inkluderer direkteinnkjøp, deltakelse i et spareprogram eller registrering for å motta rabatt. Det vil si at vi kan bruke dine personopplysninger til å svare på dine spørsmål, gi deg de tjenestene du ønskede tjenester, gi deg en optimal kundeopplevelse, utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, eller
utføre handlinger basert på ditt samtykke.

Markedskommunikasjon og bevissthet om sykdommer

Vi driver markedskommunikasjon som promoterer AbbVies produkter, tilbyr deltakelse i AbbVies tjenester, programmer eller forskningsarrangementer, eller som tilbyr annen informasjon som kan være av interesse for deg. Dette kan for eksempel være informasjon om ulike helseforhold. Vi bruker dine personopplysninger til å sende deg markedskommunikasjon og til å fastsette hvilke typer markedskommunikasjon som skal sendes.

Du kan når som helst velge å ikke motta markedskommunikasjon. Instruksjoner for å melde seg av medfølger i all arkedskommunikasjon du mottar. Du kan også sende oss en e-post på privacyoffice@abbvie.com.

Tilpassede erfaringer og forbedring av relasjoner

Personopplysninger kan brukes til å lage spesialtilbud, informasjon, eller tjenester som er tilpasset dine interesser og preferanser. Personopplysninger kan også brukes til å utvikle og forbedre dine AbbVie Relasjoner. I noen tilfeller innhenter vi dine personopplysninger etter ditt samtykke. I andre tilfeller henter vi personopplysningene
til vår berettigede forretningsinteresse for å optimalisere og tilpasse AbbVie Relasjoner. 

Forretnings- og produktadministrasjon og utvikling

AbbVie analyserer personopplysninger for å skaffe ny kunnskap som kan bidra til at AbbVie bedre kan forstå kundenes behov og bidra til å forbedre, utvikle og evaluere produkter, tjenester, materiale, programmer og behandlinger. AbbVie analyserer personopplysninger som følge av våre berettigede interesse i å forbedre vår forretningsdrift og våre produkter. 

Etterlevelse av lover og forskrifter

Vi kan behandle dine personopplysninger for å etterleve lover og forskrifter, herunder regler om legemiddelovervåking. Vi kan også bruke personopplysninger til å forebygge av bedrageri, og til å etterforske og initiere strafforfølgning av brukere som bryter våre regler, eller som opptrer på en måte som er ulovlig eller skadelig
for andre eller andres eiendom. Slik forebygging, etterforskning og initiering av strafforfølgning skjer i samsvar med våre retningslinjer og prosedyrer for dette. 

Hvordan vi kan videreformidle personopplysninger

Vi deler i all hovedsak personopplysninger med tredjeparter for de særskilte forretningsformål og kommersielle formål som er beskrevet nedenfor. Vi selger ikke personopplysninger til tredjeparter. Du kan finne ytterligere informasjon om de ulike typene personopplysninger som vi kan dele ved online interaksjonansettelsesprosesserinteraksjon med helsepersonell, og pasient– og kundeprogrammer  ved å trykke på de aktuelle lenkene.

Samarbeidspartnere og leverandører

Vi har forretningsforbindelser med flere ulike leverandører, herunder våre tilknyttede selskaper som hjelper oss å drive vår virksomhet og som kan behøve tilgang til personopplysninger som ledd i tjenesteytingen til AbbVie. Vi krever at våre forretningsforbindelser håndterer personopplysninger som er innhentet gjennom AbbVie Relasjoner i samsvar med tilfredsstillende avtalebestemmelser om personvern og sikkerhet. 

Næringslivs- og forskningspartnere

Vi kan samarbeide med andre selskaper og offentlige og private organisasjoner for å tilby deg produkter, innhold eller tjenester i fellesskap eller som et merkevaresamarbeid. Vi gjør deg oppmerk­som på at den relevante samarbeidspartnerens personvernerklæring kan komme til anvendelse i tillegg til denne personvernerklæringen. I enkelte tilfeller kan det også gjelde en felles personvern­erklæring.

For samproduserte skjemaer og nettsider vil både logoen til AbbVie og logoen til samarbeidspartneren vises. For å få tilgang til  samproduserte tjenester, kan det være påkrevd å fylle ut et registrerings­skjema, og informasjonen du oppgir kan bli delt med den eller de aktuelle samarbeidspartnerne. Du bør sette deg inn i de aktuelle selskapenes retningslinjer for personvern, ettersom de kan
avvike fra våre.

I tillegg kan vi dele dine personopplysninger med våre eksterne revisorer, advokater, regnskapsførere og andre fagpersoner basert på vår berettigede interesse i driften av vår virksomhet og i å overholde våre rettslige forpliktelser.  

Videreformidling for etterlevelse av rettslige forpliktelser overfor myndighetene og for produktsikkerhet

Hvis du kontakter AbbVie om din erfaring med våre produkter, kan vi bruke informasjonen du gir oss til å sende rapporter til U.S. Food and Drug Administration (det amerikanske mat- og legemiddel­tilsynet), og liknende statlige organer for helse- og medisin i ulike land, når dette er foreskrevet ved lov. Vi kan også bruke informasjonen til å ta kontakt med legen som har gitt deg resept på vårt produkt, dersom det oppstår en uforutsett hendelse i forbindelse med bruken av det aktuelle produktet.  

I noen begrensede tilfeller vil vi måtte oppgi personopplysninger for å etterkomme en rettslig forpliktelse, i tilknytning en rettslig prosess eller krav, eller av interesse for allmennheten, for å overholde rapporteringskrav overfor ansvarlige statlige myndigheter tilknyttet produktsikkerhet, som svar på en stevning eller for å møte krav fra den nasjonale sikkerhets- ellertilsynsmyndigheten.

Videreformidling til etterfølgende eier eller ansvarlig aktør

Vi har rett til å overføre dine personopplysninger til et etterfølgende subjekt i forbindelse med sammenslåing, konsolidering, eller annen omorganisering av selskapet, til en kjøper av alle eller en andel av våre eiendeler, eller i henhold til en finansieringsavtale eller co-promotering.  Person­opplysningene dine kan bli overført til partene i avtalen basert på vår berettigede interesse av å forberede og gjennomføre transaksjonen. Enhver etterfølger vil være bundet av vilkår og betingelser som i rimelig utstrekning tilsvarer de bestemmelsene som fremgår av denne personvernerklæringen. 

Ytterligere informasjon angående online interaksjon og personvernerklæring for informasjonskapsler

I denne delen av personvernerklæringen skal det gjøres rede for hvilke ytterligere kategorier av personopplysninger knyttet til din elektroniske interaksjon med oss vi kan innhente. Det skal også beskrives til hvilke formål personopplysningene kan innhentes, og hvordan opplysningene kan brukes, deles og videreformidles. Kategoriene
av personopplysninger, formålet bak bruken og de ulike bruksformer som er beskrevet i denne delen kommer i tillegg til annen innsamling, bruk og formidling av personopplysninger som er beskrevet i personvernerklæringen.

Denne delen av personvernerklæringen beskriver hvordan vi bruker informasjonskapsler og annen datainnsamlingsteknologi, og hvordan du kan administrere informasjonskapsler som ikke er nødvendige for at våre nettsider og mobilapplikasjoner skal fungere. 

Personopplysninger som kan innhentes automatisk gjennom nettsider og mobilapplikasjoner

Vi kan innhente følgende ytterligere kategorier
personopplysninger gjennom din bruk av våre nettsider og mobilapplikasjoner

IP-adresse

Vi har rett til å registrere IP-adressen til din datamaskin eller elektroniske enhet når du besøker våre nettsider. En IP-adresse
identifiserer hvilken enhet som benyttes til å besøke våre nettsider. Å
registrere IP-adressen muliggjør kommunikasjon med enheten, og gjør at vi kan tilpasse innhold. 

Informasjonskapsler og annen datainnsamlingsteknologi

Vi samler automatisk inn informasjon når du interagerer med oss på nett gjennom sporing og datainnsamlingsteknologier. Innsamlingen skjer blant annet ved hjelp av informasjonskapsler, usynlige
sporingsbilder og piksler, APIer, webtjenester, skript, verktøy for nettleseranalyse og serverlogger. En «informasjonskapsel» er en unik numerisk kode som overføres til din datamaskin for å spore dine interesser og preferanser, og å gjenkjenne deg som en tilbakevendende gjest. «Usynlige sporingsbilder» (også kjent som en
pikselmerker) er et usynlig grafisk bilde på et nettsted, en e-post eller
annonse som gjør det mulig å overvåke blant annet brukeraktivitet og
områdetrafikk, herunder innsamling av opplysninger vedrørende nettsiden og mobilapplikasjonen du besøkte før og etter besøket på vår nettside eller mobilapplikasjon. For å lære mer om informasjonskapsler og annen datainnsamlingsteknologi, kan du gå til alt om informasjonskapsler.

Vi klassifiserer våre informasjonskapsler i følgende kategorier:

 • Nødvendige informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene er nødvendige for at en kjerne­funksjonene til en nettside skal fungere.
 • Informasjonskapsler som sikrer funksjonalitet: Disse
  informasjonskapslene tillater oss å analysere bruken av nettsider, og å evaluere og forbedre dem. Disse informasjonskapslene brukes også til å for å gi en bedre brukeropplevelse på nettstedet, som ved å måle hvilken interaksjon besøkende har med et visst innhold på nettsiden, eller å huske innstillinger.
 • Informasjonskapsler for annonsering:  Disse informasjonskapslene brukes til å vise deg annonser som er mer relevante for deg. Vi kan dele denne informasjonen med annonsører eller bruke den til å bedre forstå dine interesser. Informasjonskapsler for annonsering kan for eksempel
  brukes til å dele informasjon med annonsører slik at annonsene du blir vist er mer relevante for deg, lar deg dele nettsider med sosiale nettverk, eller publisere kommentarer på vår nettside. 

Hvis du ønsker å se en detaljert liste over informasjonskapslene på våre nettsider, herunder hvilke tredjeparter som plasserer informasjonskapsler på våre nettsider, den konkrete informasjonskapselen og informasjonskapselens lagringstid, klikk deg inn på «innstillinger for informasjonskapsler».  Hvis
informasjonskapselens lagringstid ikke fremgår av «innstillinger for
informasjonskapsler» vil lagringstiden være satt til tretten (13) måneder, med mindre en kortere tidsperiode følger av lov. Du kan også benytte «innstillinger for informasjonskapsler» for å velge bort informasjonskapsler som ikke er påkrevd.

Du kan også deaktivere informasjonskapsler via din nettleser. Vær oppmerksom på at noen informasjonskapsler er vesentlige for at
nettsidene våre skal fungere, og det å slette eller deaktivere dem kan redusere nettsidens funksjonalitet.

Hvis du vil bruke nettleseren din i stedet for våre innstillinger for å unngå sporingskodene fra Google Analytics eller Adobe Analytics, kan du installere Google Analytics opt-out browser add-on, eller følge
instruksjonene på nettsidene til Adobe Analytics.

Sporing av mobile enheter

Noen AbbVie Relasjoner er tilgjengelig som enten mobilapplikasjoner eller nettsteder som har mulighet for tilgang fra mobile enheter. Hvis du bruker en mobil enhet for å få tilgang til deler av AbbVie Relasjoner har vi rett til å samle inn enhetsspesifikk informasjon i tillegg til den informasjonen som fremgår ovenfor. Den enhetsspesifikke informasjonen omfatter enhets- eller annonse-ID, enhetstype,
adresse for mediaaksesskontroll («MAC»), IMEI («international mobile equipment identity»), versjonen av din enhets operativsystem, plattformen som er benyttet for å få tilgang til eller laste ned AbbVies nettsteder og applikasjoner (som Apple, Google, Amazon, eller Windows), stedsinformasjon og bruksinformasjon om enheten din og om din bruk av AbbVie Relasjoner.

Hvordan vi kan bruke personopplysninger gjennom online interaksjonn

I tillegg til bruksområdene som er beskrevet separat i denne personvernerklæringen, kan vi bruke personopplysninger som er samlet inn online for de tilleggsformål som er beskrevet i denne delen av personvernerklæringen. 

Tilpasset brukeropplevelse

Vi har rett til å bruke din IP-adresse og de personopplysninger vi samler inn automatisk gjennom bruk av informasjonskapsler og liknende sporingsteknologi for å sørge for at du får en tilpasset bruker­opplevelse. Dette omfatter formål som å gjøre våre nettsider og mobilapplikasjoner enklere for deg å bruke og navigere i, å bistå med registrering og innlogging, å persontilpasse innholdet ved å forutse
hvilken informasjon og hvilke tjenester som kan være av interesse for deg, å persontilpasse og forbedre vår interaksjon med deg ved å sørge for at informasjonen du mottar er relevant for deg. Vi kan også legge til din brukshistorikk i den generelle profilen vi har lagret om deg slik at vår AbbVie Relasjoner med deg gir en opplevelse som er mer skreddersydd for deg. Når vi sender ut e-post kan vi plassere usynlige sporingsbilder eller liknende sporingsteknologi i e-posten for å avgjøre om din elektroniske enhet er i stand til å motta HTML-e-poster, eller for å samle inn data om hvorvidt e-posten, et vedlegg eller en link i e-posten har blitt åpnet. Vi bruker denne informasjonen som bidrag til å avgjøre om en bestemt del av vår kommunikasjon var mer
relevant for deg.

I enkelte tilfeller samler vi inn de aktuelle personopplysningene etter samtykke fra deg. I andre tilfeller samler vi inn informasjonen for vår berettigede forretningsinteresse om å optimalisere og tilpasse brukeropplevelsen. 

Digital analyse og utvikling

Vi har rett til å bruke personopplysningene som du gir oss og de personopplysningene vi samler inn automatisk gjennom informasjonskapsler og liknende informasjonsteknologi til å overvåke bruker­mønstre og preferanser. Vi kan også spore 
e-postkorrespondanse gjennom usynlige sporingsbilder eller liknende sporingsteknologi i e-poster for å lage aggregerte statistikker og rapporter for å analysere effektiviteten av og å forbedre våre markedsføringskampanjer.

Vi samler inn denne informasjonen for våre berettigede forretningsinteresser om sikkerhet, utvikling, analyse og forbedring av AbbVie Relasjoner. 

Sosiale medier-analyse

Vi har rett til å analysere offentlige kilder, som nettsider og sosiale medier, for å overvåke, analysere og forbedre vår forståelse av samhandlingen med og synspunkter på våre produkter, tjenester og arrangementer. AbbVie og våre tjenesteleverandører vil respektere informasjonskildenes personvern­erklæringer og de brukervilkår
som gjelder for vår aktivitet. 

Tips-en-venn-funksjoner

Vi har rett til å tilby «Tips-en-venn»-funksjoner på våre nettsider. Hvis du velger å bruke denne funksjonen, innhenter vi din venns kontaktinformasjon. Deretter sender vi din venn en automatisk e-post med informasjonen du har gitt, eller med en invitasjon til å besøke den aktuelle nettsiden. Vi bruker bare disse personopplysningene som en del av «Tips-en-venn»-funksjonen, og benytter kun informasjonen til å sende én e-post. 

Hvordan dine personopplysninger kan deles gjennom online interaksjon

I tillegg til retten til videreformidling som er beskrevet i de øvrige delene av denne personvern­erklæringen, har vi adgang til å dele personopplysninger online for de ytterligere formål som er beskrevet i denne delen av personvernerklæringen. 

Tredjepartsannonsering og nettbasert atferdsannonsering

Vi kan vise deg nettannonser for AbbVies produkter og tjenester som er skreddersydd for deg på tredjeparters nettsider og tjenester for mobil. Annonsene kan være basert på personopplysninger som du har gitt til oss, på opplysninger fra en nettside som tilhører en tredjepart som du besøker, eller på din aktivitet på nettleseren, dine kjøp eller dine interesser. Vi har rett til å dele informasjon fra din enhet med annonsleverandører som vi har fått fra informasjonskapsler og annen datainnsamlings- og sporingsteknologi basert på dine AbbVie Relasjoner.

Noen AbbVie Relasjoner deltar i nettbasert atferdsannonsering (også omtalt som målrettet annonsering eller interessebasert annonsering). Du kan identifisere de aktuelle sidene på lenken kalt «Innstillinger for annonser». Våre markedsføringspartnere kan plassere og bruke
informasjonskapsler på våre nettsider og på tredjeparters nettsider for å innhente personopplysninger om din aktivitet for å vise deg annonser som er basert på dine interesser. Når AbbVies nettbaserte atferdsannonsering er aktivert, vil et ikon kalt «Annonseinnstillinger» vises. Dersom du klikker på ikonet eller lenken vil du komme til en nettside hvor du kan administrere eller velge bort bruk av din internetthistorikk til nettbasert atferdsannonsering. Hvis du velger bort atferdsannonsering, kan du fortsatt se annonser på nett, inkludert annonser fra AbbVie som er basert på annen informasjon (som innholdet på siden som blir vist, i stedet for din tidligere
nettaktivitet). I noen tilfeller kan data om din internetthistorikk innhentes av tredjepartsannonsører, men de vil ikke bruke denne informasjonen til å levere annonser basert på din tidligere aktivitet på nettleseren. Du kan også velge bort atferdsannonsering nå ved å trykke her.

Du kan også velge bort enkelte former for nettbasert atferdsannonsering på Digital Advertising Alliance's consumer choice tool, og på Network Advertising Initiative’s tool.

Noen nettlesere kan sende «ikke-sporings»-signaler til webtjenester som nettleseren din kommuniserer med. Ved offentliggjøringen av denne personvernerklæringen er det ingen bransje­standard for å svare på slike signaler. Derfor responderer ikke AbbVie på slike signaler. Du kan imidlertid velge å ikke se annonser fra annonsører som bruker din internetthistorikk for å levere nettbaserte atferdsannonser gjennom mekanismene som er nevnt ovenfor.

Lenker til nettsider tilhørende tredjeparter og plugins fra sosiale medier

Denne personvernerklæringen gjelder bare den delen av
AbbVie Relasjoner som er tilknyttet denne personvernerklæringen, og kommer ikke til anvendelse for nettsider som AbbVie Relasjoner har lenker til, herunder lenker til andre nettsteder og annonser fra tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernerklæringen fra alle relevante tredjeparter før du deler personopplysninger med dem.

AbbVie Relasjoner kan bruke plugins (programvareutvidelser) fra sosiale medier (som Facebooks «liker»-knapp eller Twitters «del på Twitter»-knapp) for å gjøre det enkelt for deg å dele informasjon med andre. Når du besøker våre nettsider som en del av dine AbbVie
Relasjoner, kan operatører av den aktuelle pluginen og de integrerte
plattformene for sosiale medier plassere en informasjonskapsel på din enhet. Dette gir operatøren mulighet til å motta dine personopplysninger, slik at operatøren kan avgjøre hvilke subjekter som har besøkt våre nettsider tidligere. Hvis du er logget på et sosialt medium (som Facebook eller Twitter) samtidig som du surfer på nettstedet vårt, gjør det sosiale mediets plugin at operatørene av
det aktuelle sosiale mediet kan motta informasjon om at du har besøkt vår nettside. Det sosiale mediets plugin gir også operatøren mulighet til å dele informasjon om dine aktiviteter på vår side med andre brukere på det aktuelle sosiale mediet. Innstillingene for deling av slik informasjon er administrert av det sosiale mediet, og vi oppfordrer deg derfor til å undersøke deres personvernpolicy for å finne informasjon om deres retningslinjer for personvern og deling avinformasjon. 

Ytterligere informasjon for personer bosatt i California

Dersom du er bosatt i California, har du enkelte særlige rettigheter angående AbbVies bruk og videreformidling av dine personopplysninger. Disse særlige rettighetene skal beskrives i denne delen av personvernerklæringen.

Som det fremgår av denne personvernerklæringen, kan vi innhente spesifikke personopplysninger fra enten deg eller fra andre tredjeparter. Vi samler inn, bruker og videreformidler personopplysninger for de forretningsmessige og kommersielle formål som beskrevet i denne personvernerklæringen. AbbVie selger ikke personopplysninger. AbbVie mottar, og kan videreformidle anonymisert helserelatert informasjon fra helsevesenet og helseplaner, i tråd med Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 («HIPAA»). Helseinformasjonen AbbVie mottar har blitt anonymisert basert på enten HIPAAs «trygg havn»-metode, eller HIPAAs ekspertfastsettelsesmetode. «trygg havn»-metoden innebærer at direkte identifiserende informasjon er fjernet. Ekspertfastsettelsesmetoden innebærer at en kvalifisert statistiker har
gjennomgått den informasjonen som deles med AbbVie, og bekreftet at det er svært liten risiko for at enkeltindivider kan identifiseres.

Som en person bosatt i California har du rett til å be om: 

 • Informasjon om personopplysningene AbbVie har innhentet,
  brukt og videreformidlet om deg de siste 12 månedene. Dette inkluderer:
  ○ Hvilke kategorier personopplysninger som er innhentet
  ○ Hvilke typer kilder personopplysningene kommer fra
  ○ Hvilke forretningsmessige og kommersielle formål AbbVie har     innhentet informasjonen til
  ○ Hvilke kategorier av personopplysninger som har blitt
  videreformidlet for et forretningsmessig eller kommersielt formål
  ○ Hvilke kategorier av tredjeparter AbbVie har deltdine personopplysninger med 
 • Informasjon om hvilke spesifikke personopplysninger
 • AbbVie har samlet inn om deg de siste 12 månedene.
 • At dine personopplysninger slettes.

Hvis du benytter deg av dine rettigheter som bosatt i California, skal ikke AbbVie opptre diskriminerende, ved å tilby deg andre priser eller produkter, eller ved å tilby en annen produktkvalitet, kun basert på at du gjør krav på dine rettigheter. Det kan imidlertid være noen AbbVie Relasjoner hvor ditt samtykke til å innhente, bruke og videreformidle personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne tilby en tjeneste, eller andre AbbVie Relasjoner. Når du utøver din rett til sletting, kan du miste adgang til de AbbVie Relasjoner som krever personopplysninger for å yte tjenesten. Dersom du eller din fullmektig har spørsmål, eller vil utøve dine rettigheter, ber vi deg om å besøke «Dine personvernrettigheter og –valg». Etter du har bedt om å få utøve dine rettigheter vil vi bruke den informasjonen vi har til å bekrefte din (eller din fullmektigs) identitet, og å sammenholde de personopplysningene vi eventuelt har om deg mot din bekreftede identitet. Vår verifiseringsprosess kan inkludere en forespørsel om ytterligere informasjon for å bekrefte din eller din fullmektigs identitet,eller for å innhente dokumentasjon på at fullmektigen har gyldig fullmakt fra deg. Dersom verifiseringsprosessen er vellykket, vil vi svare på din henvendelse innen den tid og på den måten som er påkrevd etter lov. Dersom vi ikke er i stand til å bekrefte din eller din fullmektigs identitet, eller å skaffe tilstrekkelig dokumentasjon på at din fullmektig har gyldig fullmakt, vil vi forsøke å komme i kontakt med deg og informere deg om dette.

Ytterligere informasjon for arbeidssøkere

Dersom du har søkt om ansettelse hos AbbVie, kan personopplysningene som vi mottar sammen med din søknad omfatte CV; tidligere arbeidserfaring, utdanning, og annen bakgrunnsinformasjon; førerkort og fødselsnummer eller tilsvarende nasjonalt identifikasjonsnummer (som er påkrevd eller tillat i henhold til lokal lov); følgebrev; lisenser og tillatelser; sertifiseringer; referanser, og annen informasjon du velger å oppgi (attester, villighet til omplassering, utmerkelser eller fagforenings­medlemskap). Denne informasjonen kan komme fra deg, en hodejeger, dine referanser, tidligere arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjonene du har tatt utdanning ved.

Vi kan, så langt det er i samsvar med gjeldende rett, stille spørsmål om rase/etnisk opphav, kjønn, veteranstatus og funksjonsnedsettelser, for å legge til rette for like jobbmuligheter i tråd med lokale regler om dette.  Vi ber om at du ikke oppgir informasjon som kan anses som sensitiv etter gjeldende rett i din søknad, med mindre det er etterspurt eller det følger av en rettslig forpliktelse. Sensitiv informasjon inkluderer informasjon om rase, hudfarge, religion, etnisitet, nasjonalitet eller opprinnelsesland, alder, kjønnsidentitet eller –uttrykk, seksuell orientering, sivilstatus, informasjon om en medisinsk tilstand eller helsetilstand (inkludert fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse eller graviditet), genetisk eller biometrisk informasjon, politiske eller filosofiske standpunkt, partitilhørighet eller fagforeningsmedlemskap, veteranstatus, bilder, informasjon som fremgår av en bakgrunnssjekk, rettslig informasjon, vandel, rettsdokumenter angående andre administrative tiltak, eller annen rettslig status. 

Personopplysninger vil bli behandlet i vår berettigede interesse av å behandle din jobbsøknad, evaluere din søkerstatus, dine kvalifikasjoner og å gjennomføre referansesjekk. Vi kan også be om politiattest
og gjennomføre en bakgrunnssjekk etter å ha gitt et betinget jobbtilbud, hvor dette er tillat etter gjeldende rett. Vi kan også bruke personopplysninger fra din jobbsøknad med formål om å sikre compliance, overholdelse av rettsreglene og til andre juridiske formål, i samsvar med denne personvern­erklæringen. Personopplysningene kan også brukes til administrative formål, herunder aggregert ledelsesrapportering, intern opplæring, og brukes slik de er påkrevd
for å drive vår forretnings­virksomhet.

Vi kan dele informasjonen i din søknad med hodejegere, konsulenter, advokater, selskaper som utfører bakgrunnssjekk i forbindelse med
ansettelse, og våre samarbeidspartnere. 

Ytterligere informasjon for helsepersonell

Denne delen av personvernerklæringen skal beskrive hvilke ytterligere kategorier personopplysninger vi kan innhente, og med hvilke ytterligere formål personopplysningene kan innhentes, brukes og videreformidles, dersom du er helsepersonell. Denne delen kommer til anvendelse i tillegg til de øvrige delene av personvernerklæringen. 

Ytterligere personopplysninger som AbbVie kan innhente om helsepersonell

Dersom du er helsepersonell, kan vi innhente personopplysninger direkte fra deg eller fra tredjeparter. Aktuelle tredjeparter er organisasjonen du er ansatt i, offentlig tilgjengelige kilder, interaksjon
med AbbVie (inkludert kilder som er tilgjengelige på nett), og deltakelse i initiativ som er finansiert eller støttet av AbbVie, som kliniske forsknings-og utviklingsaktiviteter som er finansiert av AbbVie, tredjeparters databaser, og fra reportere i tilknytning til legemiddelovervåkningsarrangementer.

Vi kan innhente følgende ytterligere kategorier av personopplysninger om helsepersonell:

 • Faglig informasjon, som CV, andre dokumenter eller
  skjemaer som er gitt direkte til oss, informasjon om hvor du praktiserer, stillingstittel, kontaktinformasjon som yrkesutøver, medisinsk spesiali­sering, lisensnummer, faglige kvalifikasjoner og vitenskapelig virksomhet (som tidligere erfaring med klinisk utprøving, aktivitet på sosiale medier eller andre nettsider, og deltakelse i tidligere eller pågående forskningsstudier med oss
  eller andre selskaper), organisatorisk eller klinisk tilknytning, publisering av akademiske eller vitenskapelige undersøkelser og artikler, og medlemskap i foreninger og styreverv
 • Personopplysninger som er nødvendig for å delta i de initiativene som vi finansierer eller støtter, som vår kliniske forsknings- og utviklingsaktiviteter, fysiske og nettbaserte seminarer om produkt­informasjon, undervisningsarrangementer og kliniske informasjonsoppdateringer
 • Nærmere opplysninger om interaksjon med oss, som hvilke møter vi har hatt, hvilke tema som har blitt diskutert, hvilken kunnskap og hvilke spørsmål du har hatt om vår forretningsvirksomhet og produkter, hvilket materiale vi har vist deg, hvilken tilbakemelding du har hatt, samt dine meninger om og rutiner for å gi resept, rutiner knyttet til dine pasienter og til diagnostisering, og automatisk sporingsinformasjon ved online interaksjon med oss.
 • Informasjon om betaling og andre verdioverføringer som er innhentet gjennom din interaksjon med AbbVie, som kan inkludere skattenummer, nasjonalt identitetsnummer (der dette er påkrevd eller tillat i henhold til lov), økonomiske bidrag til kostnader ved undervisningsarrangementer (som registreringsavgifter, og kostnader til kost og losji) og avgifter for tjenester, inkludert rådgivning

Ytterligere former for bruk og videreformidling av personopplysninger for helse-personell

Vi bruker og videreformidler personopplysninger tilknyttet helsepersonell til de følgende ytterligere formålene: 

 • For å oppfylle vår kontrakt med deg, hvis du eller din institusjon har inngått avtale om rådgivning, profesjonelle tjenester,
  eller en annen form for avtale med oss
 • Basert på vår berettigede forretningsinteresse om å forbedre våre tjenester, vil vi bruke og videreformidle personopplysninger om helsepersonell for:

○ Å administrere og forbedre vår relasjon til deg, inkludert planlegging, organisering, og gjennomgang av samarbeidet med deg, og for å kontakte deg
○ Å bidra til å sikre at vi gir deg informasjon som er relevant basert på din ekspertise, dine interesser og preferanser
○ Å rekruttere og evaluere hvilke helsearbeidere som kan anses egnet til å delta i kliniske utprøvinger og markedsundersøkelser og andre forskningsprosjekter
○ Å gjennomføre markedsundersøkelser og forkningsstudier innen offentlig og privat sektor
○ Å kommunisere med deg om våre produkter og programmer (hvor det kan gjelde ytterligere krav til samtykke til markedsføring), ta kontakt med deg vedrørende vitenskaps- eller undervisningsprogrammer, administrere våre pasientstøtteprogrammer og, der det er aktuelt, gi deg adgang til å svare på produktordre og gi produktprøver
○ Forsknings- og analyseformål for å utvikle og evaluere våre produkter, tjenester, materialer og behandling
○ Interne regnskap og analyse i sammenheng med våre interne retningslinjer og regler, som vår «AbbVie Code of Business Conduct» 

 • Basert på våre rettslige forpliktelser og av hensyn til allmennhetens interesse, skal vi bruke og videreformidle personopplysninger om helsepersonell for:

  ○ Sikkerhetsovervåkning, rapportering, revisjon, og å svare på henvendelser eller problem­stillinger i forbindelse med våre produkter
  ○ Å overholde gjeldende lover og forskrifter, inkludert bransjeregler for pengeinnkreving, samt for annen overføring av verdidata for helsepersonell og offentlig formidling av verdidata; i overenstemmelse med de lokale krav til samtykke for, publisere verdidata på en slik måte at den aktuelle helsearbeideren kan identifiseres individuelt

Ytterligere informasjon for deltakere i pasient- og kundeprogrammer

I denne delen av personvernerklæringen skal det beskrives hvilke ytterligere kategorier personopplysninger som kan innhentes, og til hvilke ytterligere formål personopplysningene kan innhentes, brukes og videreformidles, for deltakere i AbbVies pasient- og kundeprogrammer, herunder pasientstøtteprogrammer og
lojalitetsprogrammer. Denne delen kommer til anvendelse i tillegg til de øvrige delene av personvernerklæringen.

Ytterligere personopplysninger som AbbVie innhenter til pasient- og kunde-programmer

Hvis du deltar i et av våre pasient- eller kundeprogrammer, kan vi behandle følgende ytterligere kategorier personopplysninger om deg. Disse kan vi ha mottatt direkte fra deg, fra helsepersonell, leverandører av helseforsikring, og relevante tredjeparter: 

 • Kontaktinformasjon, som adresse og telefonnummer 
 • Personopplysninger som navn, fødselsdato og kjønn         
 • Opplysninger som vi har innhentet eller utarbeidet om din bruk av våre programmer eller tjenester
 • Finansiell informasjon, ved kvalifisering til enkelte programmer som er inntektsbaserte eller bygger på finansiell støtte. Dette inkluderer nasjonalt identifikasjonsnummer (fødsels– og personnummer) der dette er tillat eller påkrevd ved lov
 • Sensitiv informasjon, som helseinformasjon om din sykdom eller diagnose, din medisinske historikk, behandling, årsak til behandlingsavbrudd, informasjon om forvaltning av sykdommen, forsikringsdekning og hvilke positive virkninger du har fått av å bruke våre produkter

Ytterligere bruk av informasjon i forbindelse med pasient- og kundeprogrammer

Etter ditt samtykke bruker og videreformidler vi personopplysninger som en del av din program­deltakelse for å administrere programmet. Dette inkluderer å tilpasse programmet til deg, levere produkter og tjenester, administrere lojalitetsprogrammer, gi påminnelser om å bruke vårt produkt som foreskrevet, hente eller fylle på produktet, og å tilby kundestøtte, kommunikasjon og materialer som henger sammen med din behandling og programmet. Vi kan også kontakte din helsearbeider for informasjon om legemiddelsikkerhet, og for å gi
informasjon om din medisin og deltakelse i programmet.   

For å overholde våre rettslige forpliktelser og av hensyn til allmennhetens interesse kan vi bruke og videreformidle dine personopplysninger innhentet gjennom våre programmer for sikkerhets­overvåkning, rapportering, revisjon, og å besvare
henvendelser eller problemstillinger angående våre produkter, og for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter.

Vi vil også bruke personopplysninger som ikke direkte identifiserer deg for andre, til de forenlige formålene om analyse, forskning og relaterte publikasjoner, inkludert å evaluere, utvikle og forbedre AbbVies programmer og tilhørende tjenester, produkter og medisiner. 

Barns personvern

AbbVie samler ikke bevisst inn personopplysninger om barn under 13 år. De delene av AbbVie Relasjoner som gjelder barn rettes kun mot, og kommuniseres kun med, foreldre og verger. Dersom du er en forelder eller verge og blir oppmerksom på at ditt barn har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke en av fremgangsmåtene som er beskrevet i «ditt personvern, ditt valg»sånn at vi kan arbeide for å løse dette problemet. 

Vår kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål angående denne personvernerklæringen, eller andre spørsmål eller forespørsler, kan du når som helst kontakte oss, vårt globale personvernkontor, inkludert vårt personvernombud, ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Vennligst send inn din forespørsel eller ditt spørsmål her. Du kan også
kontakte oss ved å trykke på denne «kontakt»-lenken, ved å sende e-post til privacyoffice@abbvie.com, eller ringe oss gebyrfritt på 1-800-255-5162. Alternativt kan du sende oss brev til følgende adresse: 

AbbVie Customer Service
Attn: Privacy
Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163

Vennligst inkluder e-postadressen du har brukt til registrering (dersom du har registrert deg og oppgitt e-postadresse), og hvilken nettadresse, mobilapplikasjon eller program du har gitt personopplysninger gjennom (som for eksempel AbbVie.com), og en detaljert beskrivelse av din forespørsel ved all kommunikasjon med oss. Dersom du vil slette, endre eller korrigere dine personopplysninger og tar kontakt på e-post, ber vi deg om å skrive «Forespørsel om sletting» eller «Forespørsel om endring/korrigering» i emnefeltet. Vi svarer på alle rimelige henvendelser innen rimelig tid. Vi kan behøve å bekrefte din identitet for å behandle enkelte forespørsler.  

Dine personvernrettigheter og -valg

Du kan ha rett til å be om tilgang til eller å korrigere, blokkere, eller slette personopplysninger om deg etter gjeldende lover om personvern. Du kan også ha rett til en annen kontrollør, trekke
tilbake ditt samtykke når som helst (dette påvirker ikke lovligheten av tidligere informasjonsinnhenting og –behandling), eller å fremme innsigelser mot bruk av dine personopplysninger. Hvis vi ikke er i stand til å gi deg den informasjonen du etterspør, eller gjøre de etterspurte endringene, vil du motta en begrunnelse for vår beslutning. Lokal lovgivning kan gi deg rett til å klage til lokale myndigheter som har ansvar for personvern.

Du kan ha rett til å fremme innsigelser mot den prosesseringsvirksomheten som er beskrevet i denne personvernerklæringen som er basert på våre berettigede interesser. 

Send personvernforespørsler eller henvendelser her

Datasikkerhet og lagringstid

AbbVie opprettholder tilfredsstillende teknisk, administrativ og fysisk kontroll for at person­opplysningene hentet inn gjennom AbbVie Relasjoner skal være sikre i rimelig grad. Det er imidlertid alltid en
risiko for at uvedkommende tredjeparter kan fange opp  internettsignaler, eller at noen kan omgå våre sikkerhetssystemer. Vi oppfordrer deg til å utvise forsiktighet når du sender ut personopplysninger på internett, spesielt når det gjelder helserelatert informasjon. Vi kan ikke garantere at uvedkommende tredjeparter ikke kan få tilgang til personopplysninger om deg. Du må derfor veie fordeler og ulemper opp mot hverandre når du vurderer å gi oss dine
personopplysninger. 

Vi beholder bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre annet følger av gjeldende regler eller pålegg fra retten. De kriterier som brukes til å avgjøre lagringstidens lengde er (i) varigheten av dine AbbVie Relasjoner (ii) hvorvidt det er rettslige forpliktelser, eller regler i mønsterpraksis for lagringstid som vi har underkastet oss, og (iii) hvorvidt fortsatt lagring er nødvendig av hensyn til rettergangsprosesser eller undersøkelser fra tilsynsmyndighetene. 

Internasjonal overføring av personopplysninger

Denne delen av personvernerklæringen beskriver vår rett til å overføre personopplysninger internasjonalt. 

Konserninterne overføringer

Personopplysninger kan overføres og behandles av og mellom AbbVie Inc. i USA, morselskapet til AbbVie, og dets datterselskap i andre land. For en fullstendig liste over selskaper tilknyttet konsernet og deres jurisdiksjon, vennligst seg vår oppdatert SEC-innlevering her .  Vårt selskap har flere avtaler for konserninterne informasjonsoverføringer for å sikre adekvat beskyttelse av personopplysninger. Disse er basert på modellkontrakter fra EU som gjelder overføring av personopplysninger, og dekker overføringer av personopplysninger mellom AbbVie Inc. og dets datterselskaper i hele verden. Du kan få tilsendt kopier av disse avtalene ved å sende e-post til privacyoffice@abbvie.com.

Overføringer til selgere, leverandører og samarbeidspartnere

Personopplysninger kan også bli overført og behandlet av våre selgere, leverandører og samarbeidspartnere i andre land. Alle internasjonale overføringer av personopplysninger til tredjeparter, også utenfor EØS, vil gjennomføres i tråd med internasjonale informasjonsoverførings­restriksjoner, krav som følger av personvernlover, inkludert, når dette er hensiktsmessig, bruk av EUs modellkontrakter for overføring av personopplysninger til dataprosessorer eller datakontrollører. 

Tilgang til våre sider globalt

Denne nettsiden tilhører og er administrert av AbbVie i USA. Hvis du besøker denne nettsiden fra et annet land enn USA, vil din kommunikasjon resultere i at dine personopplysninger vil overført
internasjonalt. Vi vil bare behandle dine personopplysninger med ditt samtykke, for å oppfylle en kontrakt mellom deg og oss, for å overholde rettslige forpliktelser, eller hvor vi har en berettiget interesse av det. Vi vil blant annet ha en berettiget interesse av å utføre administrativt arbeid og å etterkomme dine ønsker. 

Endringer i vår personvernerklæring

Vi vil kun bruke personopplysninger på den måten som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi vil likevel forbeholde oss retten til å endre personvernerklæringen når som helst. Dersom personvernerklæringen blitt endret vil det straks bli opplastet på denne nettsiden sammen med en ny dato for ikrafttredelse for de endrete reglene. Vi oppfordrer deg til å se gjennom denne personvern­erklæringen jevnlig for å se etter endringer. De personopplysningene som AbbVie Relasjoner har samlet inn vilbehandles i tråd med gjeldende personvernerklæring.  

NO-ABBV-190048 v.2.0 Dec 2021