Kontrakt og utbetaling av honorar


Kontrakten vil bli sendt deg for elektronisk signering når den er klar. Dersom du er ansatt ved et helseforetak har du selv ansvar for at de regler som gjelder din arbeidsplass blir fulgt. 

Viktig! Kontrakten skrives med den person eller foretak som er mottaker av honoraret.

Har du hatt oppdrag for AbbVie tidlgere?

 • Har AbbVie din siste oppdaterte CV?
 • Er betalingsinformasjonen din endret siden forrige oppdrag?
   

Er dette ditt første oppdrag for AbbVie trenger vi følgende fra deg før oppdraget:

 • Tilsendt CV (lagres og gjelder i to år) Last ned CV
 • Informasjon om du ønsker å få utbetalt honoraret som lønn eller om det vil fakturereres gjennom et foretak. Hvis det skal faktureres trenger vi å registrere foretaket som leverandør i vårt finanssystem. Dette vil ta noe tid, og du må fylle ut noen skjema
   

Etter at oppdraget er utført

 • Honorar for oppdraget kan utbetales til deg som privatperson (lønn), eller faktura sendes fra avdeling/firma/enkeltmannsforetak. Hvis honorar blir utbetalt som lønn blir honorarskjema tilsendt deg etter at oppdraget er utført. Husk å sende med  kvitteringer for eventuelle utlegg. Faktura kan sendes til din kontaktperson i AbbVie sammen med evetuelle kvitteringer. Husk formkrav til faktura
 • AbbVie dekker nødvendige utlegg til for eksempel reiser, losji og måltider i forbindelse med oppdraget ditt
 • Lønn utbetales neste kalendermåned, og AbbVie trekker alltid 50 prosent i skatt (hvis intet annet er angitt i kontrakten). Dette for å unngå at du som oppdragstaker får restskatt


Viktig informasjon om din presentasjon:

Presentasjoner må sendes oss senest 7 dager før den planlagte forelesningen. Dersom du omtaler noen reseptbelagte legemidler (inkl. virkestoff) ber vi deg lese også neste avsnitt «For presentasjoner med omtale av reseptbelagte legemidler»


Generelle krav til en presentasjon

 • Informasjonen må være korrekt, objektiv, sannferdig og saklig balansert, og i de tilfeller der legemidler beskrives, skal den omfatte både positive og negative egenskaper og være i samsvar med preparatomtale
 • Som foreleser er du ansvarlig for å innhente eventuell copyright på bilder og grafer
 • Pasienttilfeller i presentasjonen skal ikke være identifiserbare, og ikke brukes til å fremsette påstander om legemidlers egenskaper eller medisinske verdi
 • Dersom firmaets presentasjonsmateriell benyttes, skal materiellet tydelig merkes med f.eks. Abbvie-logo eller «Provided by AbbVie»
 • Egne erfaringer og kliniske påstander må oppgis med fotnote der dette fremkommer
 • HUSK å oppgi referanser som er pålitelige og etterprøvbare
   

For presentasjoner med omtale av reseptbelagte legemidler:
Fra LMIs Bransjeregler kapittel 19: Konsulent som omtaler Legemidler i forbindelse med oppdrag for et Medlemsfirma, er underlagt reglene om Reklame for Legemidler i henholdsvis kapittel 6 og kapittel 7, selv om oppdraget som sådan ikke er å anse som markedsføring for Legemidler. Dette innebærer at foredrag/ presentasjon som omtaler Medlemsfirmaets produkter blir å anse som Reklame i henhold til disse Reglene, og Medlemsfirma sine prosedyrer, se kapittel 27. Medlemsfirma har i slike tilfeller ansvaret for å påse at foredragsholder følger reklamebestemmelsene. Se LMIs Bransjeregler.
Husk: Legemiddelinformasjon om reseptbelagte legemidler kan kun rettes mot helsepersonell.


Referanser

 • Gyldige referanser i Reklame er SPC eller vitenskapelige arbeider, for eksempel artikler i medisinske tidsskrifter som er tilgjengelig for mottakeren av Reklamen. Vitenskapelige arbeider skal, for å kunne brukes som referanse, være fagfellevurdert og publisert. Når det i Reklame vises til vitenskapelige arbeider, inkludert hentede visuelle fremstillinger, sitater, tabeller og illustrasjoner fra disse, må det må gis klare referanser til hvor de kan fremskaffes
 • Ved behandlingsveileder må nasjonale retningslinjer benyttes, om det foreligger
 • Referanser må skrives slik at kilden kan gjenfinnes
 • Vi anbefaler angitt i Vancouver format:
  Tre første forfattere / tittel / tidsskrift / årstall /utgave / sidehenvisning
  Eksempel: Tesmer LA, Lundy SK, Sarkar S, et al. Th17 cells in human disease. Immunological Reviews. 2008;223:87-113.

 

Verdioverføring

I 2015 innførte EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), EFPIA Disclosure Code som ble utarbeidet etter ønske om et regelverk for åpen rapportering av verdioverføringen til helsepersonell og helseorganisasjoner. De nasjonale bransjeorganisasjonene, som legemiddelindustrien (LMI), innlemmet dette i sitt nasjonale regelverk og den første publiseringen i Norge var 30. juni 2016. For å øke åpenheten har AbbVie forpliktet seg til å følge EFPIA Discloser Code gjennom årlig å rapportere/publisere disse verdioverføringene til helsepersonell og helseorganisasjoner. Fra 1. juni 2020 blir alle opplysninger om økonomiske overføringer fra industrien til helsepersonell offentlige. Dette gjelder for alt helsepersonell, og er uavhengig av om de har gitt samtykke til offentliggjøring. Verdioverføringer som vi har forpliktet oss til å publisere, er honorar for konsulenttjenester, reiseutgifter/overnatting og registreringsavgifter for deltagelse på møter (måltider rapporteres ikke). I den årlige rapporteringen/publiseringen vil du også finne informasjon om hvordan vi behander personopplysninger. For mer informasjon, se LMI Bransjeregler.


NO-ABBV-230010. Mai/2024.